Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności

Chciałbym zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragnę poinformować Państwa, że:
Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:
Andrzej Zbigniew Golus - Biuro rachunkowe z siedzibą: ul. Fryderyka Chopina 1B m. 5, 78-449 Borne Sulinowo.
Biuro nie ma obowiązku utworzenia stanowiska pracy - inspektor ochrony danych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług)
 • dochodzenie roszczeń
 • archiwizacja
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na podmiocie przetwarzającym dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na przetwarzającym dane;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez przetwarzającego dane, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.
Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować podmiot przetwarzający do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawy podatkowe);
 • okres przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów przetwarzającego;

Ponadto informuje, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres podmiotu przetwarzającego dane z dopiskiem "RODO" na skrzynkę biuro@golus.info

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

PLIKI "COOKIES"

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  • sesyjne
  • stałe
  • analityczne
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).